Algemene Voorwaarden van Mastercoaching International®

Artikel 1.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Mastercoaching International®. Hierna te noemen Mastercoaching.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijk of rechtspersoon waarmee Mastercoaching een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen en opdrachten en die zich daarmee aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opdracht of de training.

Deelnemer: Degene die de training of coaching daadwerkelijk ondergaat.

Opdracht: Alle coaching-, training- en adviestrajecten op basis van maatwerk.

Training: Alle open (leer) programma’s, zoals opleidingen, Mastercourses, Masterclasses, trainingen en workshops met een vaste prijs, inhoud en looptijd.

Artikel 2.

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, website en brochures van Mastercoaching, op alle inschrijvingen, op de trainingen van, alsmede op alle overeenkomsten tussen Mastercoaching en opdrachtgever, terwijl deze voorwaarden ook van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen Mastercoaching en de deelnemer.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig en bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Mastercoaching.

2.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst of inschrijving

3.1 De offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van opdrachtnemer een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht om dit aanbod met inachtname van het bepaalde in artikel 4 te herroepen na kennisneming van de aanvaarding.

3.2 De overeenkomst tussen Mastercoaching en de opdrachtgever komt, een en ander met inachtname van het bepaalde in artikel 4, tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronische weg geplaatste), dan wel een getekend inschrijfformulier, of mondelinge (telefonische) opdracht bij opdrachtnemer en de aanvaarding van deze opdracht door opdrachtnemer.

Artikel 4.

Uitvoering trainingen

4.1 Mastercoaching levert de training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform wat daarover op de website en in de brochure of andere publicaties van Mastercoaching vermeld staat ten tijde van het startmoment.

4.2 Mastercoaching behoudt zich het recht voor om

o De inhoud van de training op grond van actualiteit en kwalitatieve verbetering tussentijds aan te passen.

o De indeling van de training (door ziekte v.d. trainer of door overmacht) te wijzigen voor wat betreft locatie en tijd. De deelnemers zullen hiervan persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

4.3 Bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten of aanmeldingen te weigeren. Deelnemers ontvangen hiervan bericht waarna de opdracht wordt geacht te zijn ontbonden en de verplichtingen van beide partijen komen te vervallen.

Uitvoering Maatwerk

4.4 Offertes van Mastercoaching zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Mastercoaching spant zich in de leveringen en diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Mastercoaching draagt zorg voor vervanging, indien uitvoerend personeel verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, behoudens in geval van overmacht. Mastercoaching mag werkzaamheden aan derden uitbesteden maar behoudt daarbij jegens de opdrachtgever de eindverantwoordelijkheid.

4.5 Om de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk voorspoedig en volgens gepland tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtgever tijdig alle documenten en informatie die Mastercoaching nodig heeft. Dit geldt tevens voor terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden van Mastercoaching betrokken zullen zijn. Ook zal opdrachtgever op verzoek van Mastercoaching kosteloos werkruimte op eigen locatie verschaffen.

4.6 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de werkzaamheden hieruit uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende overeenkomst aan opdrachtgever worden bevestigd. Dit meerwerk wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.

4.7 Een wijziging of nadere instructie dient tijdig en schriftelijk te geschieden Een mondelinge wijziging en/of nadere instructie is voor rekening en risico van opdrachtgever. Reclames daaromtrent worden niet in behandeling genomen.

4.8 Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat de opdracht, deels of geheel, door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dan treedt de partij die daarmee het eerst bekend wordt in overleg met de ander, waarbij in ieder geval de financiële consequenties worden besproken. Algemene voorwaarden Mastercoaching International®. Nieuwe Provincialeweg 1a 5398 KG Oss. RABO bank NL18RABO0109 3748 94 KvK 17157631 BTW nr. NL 150020259 BO2 2

Artikel 5.

Kwaliteit

5.1 Mastercoaching International® onderschrijft de Ethische Gedragscode van Nobco en EMCC en eist van alle door haar voor de uitvoering van haar diensten ingeschakelde (gast)trainers en coaches ook dat zij zich aan deze code verbinden en houden.

5.2 Bij klachten over de kwaliteit van de dienstverlening, geldt het volgende:

a) Deelnemers en opdrachtgevers kunnen klachten aangaande de organisatie, haar diensten of het professionele gedrag en houding van de trainers en coaches schriftelijk indienen bij Mastercoaching. Deze specifieke klachten worden in behandeling genomen door een klachtencommissie die bestaat uit (leden van) de directie van Mastercoaching en het bestuur van de Vereniging van Geaccrediteerde Mastercoaches VGM. De klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden na het moment van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

b) De klachtencommissie formuleert binnen zes weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord en stuurt dat naar de klager. Indien de commissie voor het onderzoeken en behandelen van de klacht meer tijd nodig heeft, zal dat ook binnen deze termijn worden aangegeven, met vermelding van de (redelijke) termijn waarbinnen de commissie een definitief antwoord zal formuleren en versturen. De klacht en het antwoord worden bovendien besproken op de eerstvolgende algemene vergadering van de VGM.

d) Het indienen van een klacht heeft geen invloed op de (betalings)plicht ten aanzien van eerder vastgelegde contracten, facturering, (betaal)procedures en afspraken.

Artikel 6.

Prijzen

6.1 Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opgenomen in een schriftelijke offerte, of opdrachtbevestiging van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

6.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig voor de periode zoals genoemd in de schriftelijke offerte van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

6.3 Indien als gevolg van wettelijke regelingen een kostenstijging voor Mastercoaching plaatsvindt, is Mastercoaching gerechtigd per datum inwerkingtreding van de wettelijke maatregel deze gehele kostenverhoging aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7.

Betalingsvoorwaarden

7.1 Facturering vindt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen plaats nadat de overeenkomst conform artikel 3 tot stand is gekomen.

Betalingsvoorwaarden trainingen en maatwerk:

7.2 Betaling dient plaats te vinden op het in de (deel)factuur vermelde banknummer binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

Betalingsvoorwaarden workshops:

7.3 Voor de workshops geldt dat de betaling in ieder geval minimaal twee dagen vóór aanvang daarvan op de bankrekening van Mastercoaching dient te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan het op de dag van aanvang van de workshop per kas dient te worden betaald vóór aanvang van de workshop.

Artikel 8.

Wanprestaties

8.1 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten, ontstaan door wanbetaling, waaronder de buitengerechtelijke kosten, welke bij voorbaat worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke handelsvertragingsrente zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.2 Mastercoaching heeft het recht de deelnemer de toegang tot een training of bijeenkomst te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.3 Mastercoaching heeft het recht om de opdracht zonder inachtneming van een opzeggingstermijn te beëindigen en/of deelnemer de toegang tot de training of bijeenkomst te weigeren wanneer vast is komen staan dat hij/zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Mastercoaching en/of haar medewerkers en/of jegens mededeelnemers.

Dit kan zijn: diefstal, wangedrag of onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke bedrijf – of persoonsinformatie. Mastercoaching zal in deze gevallen het contract opzeggen middels een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever waarin de redenen zullen worden vermeld.

Aanspraak op terugbetaling van reeds betaalde lesgelden bestaat in deze niet.

8.4 Als de deelnemer niet aanwezig is bij trainingen of bijeenkomsten of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Mastercoaching niet.

Artikel 9.

Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de door Mastercoaching uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Mastercoaching, tenzij een andere auteursrecht gerechtigde op het werk zelf is aangegeven. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mastercoaching. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

9.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Mastercoaching, berust eveneens uitsluitend bij Mastercoaching, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10.

Annuleren Algemene voorwaarden Mastercoaching International®. Nieuwe Provincialeweg 1a 5398 KG Oss. RABO bank NL18RABO0109 3748 94 KvK 17157631 BTW nr. NL 150020259 BO2 3

10.1 Onder na te melden voorwaarden en tegen betaling van na te melden bedragen kan annulering van de overeenkomst of inschrijving plaatsvinden doch uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur aangetekend. De eerste trainingsdag geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. De datum van de poststempel geldt in deze als aanzegdatum van de annulering bij de berekening van na te melden termijnen.

10.2 De deelnemer aan een training kan zich kosteloos laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet en dit schriftelijk bevestigd is door Mastercoaching.

10.3 Mastercoaching heeft het recht om een training of opdracht – met duidelijke opgave van redenen – te annuleren. In welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Mastercoaching betaalde bedrag.

10.4 De annuleringskosten zijn direct verschuldigd en opeisbaar.

Annuleren trainingen:

10.5 a) De opdrachtgever kan de training tot 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten, zijnde € 250,- voor opleidingen, of 10% van de deelnameprijs voor een workshop.

b) Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet deelneemt, betaalt de opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

Annuleren maatwerk:

10.6 a) De opdrachtgever kan het maatwerktraject tot 14 kalenderdagen voor de eerste trajectdag annuleren tegen annuleringskosten, zijnde 100 % van de voorbereidingskosten en 10 % van de trainingskosten van de betreffende data, eventueel vermeerderd met de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

b) Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trajectdag, betaalt de opdrachtgever de volledige voorbereidingskosten, de trainingskosten van de betreffende data, eventueel vermeerderd met de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

Annuleren individuele advisering of personal coaching:

10.7 a) De opdrachtgever kan de individuele advisering of coaching tot 3 dagen voor de eerste sessie annuleren tegen annuleringskosten, zijnde 10 % van het offertebedrag.

b) Bij annulering korter dan 3 kalenderdagen voor aanvang van de eerste sessie, of als de deelnemer na de eerste sessie de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de sessies deelneemt, betaalt de opdrachtgever het volledige offertebedrag, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

c) Bij tijdelijke annulering van een coachingssessie door ziekte of anderszins, al dan niet binnen een coaching- of adviestraject, binnen 48 uur voor aanvang van de sessie wordt direct in overleg een nieuwe afspraak gepland en brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Artikel 11.

Aansprakelijkheid

11.1 Mastercoaching spant zich in om de gegeven training of opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

11.2 Mastercoaching is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal beperkt tot het bedrag dat Mastercoaching voor de betreffende training in rekening heeft gebracht, of, indien dit een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden.

11.3 Mastercoaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Mastercoaching is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enige tekortkoming van de opdrachtgever (daaronder begrepen deelnemer en coachee) bij het naleven van zijn verplichtingen, zoals het niet verlenen van voldoende medewerking, het onjuist, onvolledig of niet tijdig verstrekken van relevante gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.

11.5 Voor fouten van door Mastercoaching ingeschakelde derden is Mastercoaching alleen aansprakelijk indien Mastercoaching bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had moeten voorzien.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

11.7 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de mogelijke schade schriftelijk te zijn ingediend en bevestigd door Mastercoaching, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 12.

Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst of inschrijving tussen Mastercoaching en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Algemene voorwaarden Mastercoaching International®. Nieuwe Provincialeweg 1a 5398 KG Oss. RABO bank NL18RABO0109 3748 94 KvK 17157631 BTW nr. NL 150020259 BO2 1